Handelsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

 

Indholdsfortegnelse :


Artikel 1 - Definitioner


Artikel 2 - Kontrahentens identitet


Artikel 3 - Anvendelighed


Artikel 4 - Tilbuddet


Artikel 5 - Aftalen


Artikel 6 - Fortrydelsesret


Artikel 7 - Gebyrer i tilfælde af fortrydelse


Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten


Artikel 9 - Prisen


Artikel 10 - Overholdelse og garanti


Artikel 11 - Levering og udførelse


Artikel 12 - Kontinuerlige tjenesteydelser: Varighed, opsigelse og fornyelse


Artikel 13 - Betaling


Artikel 14 - Regresprocedure


Artikel 15 - Tvister


Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelseArtikel 1 - Definitioner

I disse betingelser gælder følgende definitioner:

1-Bestyrelsesfrist: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

2-forbruger: den fysiske person, der ikke udøver et erhverv, og som indgår en aftale om fjernsalg med en erhvervsdrivende;

3-dag: kalenderdag;

4-Langtidshandel: en fjernsalgsaftale om en række varer og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe strækker sig over en bestemt periode;

5-varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der gør det muligt at konsultere og reproducere de lagrede oplysninger efterfølgende uden ændringer.

6-Bortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen i løbet af fortrydelsesfristen;

7-Standardformular: den standardfortrydelsesformular, som udleveres af den erhvervsdrivende, og som forbrugeren kan udfylde, hvis han ønsker at udøve sin fortrydelsesret.

8- Entreprenør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder varer og/eller tjenesteydelser på afstand til forbrugere;

9-Fjernkontrakt: en kontrakt, som inden for rammerne af et system, der er tilrettelagt af kontrahenten med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, udelukkende anvender en eller flere fjernkommunikationsteknikker indtil kontraktens indgåelse;

10-Telekommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og kontrahenten mødes samtidigt i et lokale.

11-Allmene salgsbetingelser: virksomhedens nuværende generelle salgsbetingelser.Artikel 2 - Entreprenørens identitet

 

Ruben Flier (Ruben Flier, The Garrison B.V.);

 

Spoorstraat 35b, 8271RG, IJsselmuiden ;

Telefon nr: Telefon: +31853039475, tilgængelig fra 09:00 til 16:00 mandag til fredag.

E-mail-adresse: service@thegarrison.nl

Handelskammerets registreringsnummer: 77844947

 

 

MOMS: NL861167831B01

 

 

Hvis den erhvervsdrivendes virksomhed er underlagt en relevant godkendelsesordning: den


Oplysninger om tilsynsmyndigheden:

 • Hvis den erhvervsdrivende udøver et lovreguleret erhverv: Hvis den erhvervsdrivende udøver et lovreguleret erhverv:
 • Den faglige sammenslutning eller organisation, som han eller hun er medlem af; den faglige titel og det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev tildelt;
 • en henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og oplysninger om, hvor og hvordan man kan få adgang til disse faglige regler.


Artikel 3 - Anvendelsesområde  

1.disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra entreprenøren og for alle fjernsalgsaftaler og ordrer, der indgås mellem entreprenøren og forbrugeren.


2.Før indgåelsen af fjernsalgsaftalen skal teksten til disse generelle betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen oplyses, at de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres hos kontrahenten, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren, hvis denne anmoder herom, så hurtigt som muligt.


3.Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalens indgåelse stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at den let kan gemmes på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde på forbrugerens anmodning.


4.Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende generelle betingelser.


5.Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt helt eller delvist er ugyldige eller annulleres, forbliver kontrakten og disse generelle vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale af en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på den oprindelige bestemmelse.


6.Facts, der ikke er reguleret i disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.


7.Enhver tvetydighed vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores betingelser skal erklæres "analogt".


Artikel 4 - Tilbuddet

1.Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.


2.tilbuddet er uforpligtende. Entreprenøren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.


3.tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en passende vurdering af tilbuddet. Hvis kontrahenten anvender billeder, skal disse være en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for kontrahenten.


4.alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af kontrakten.


5.billederne af produkterne er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Leverandøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de faktiske farver på produkterne.


6.Hvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet. Det drejer sig især om


 • prisen inklusive alle afgifter


eventuelle forsendelsesomkostninger;

 • den måde, hvorpå kontrakten indgås, og de handlinger, der er nødvendige for dens indgåelse;
 • om der er en fortrydelsesret eller ej;
 • betalingsmåde, levering og gennemførelse af kontrakten;
 • fristen for accept af tilbuddet eller den frist, inden for hvilken kontrahenten garanterer prisen;
 • fjernkommunikationsafgiften, når omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknologien beregnes på et andet grundlag end den normale grundtakst, der gælder for den anvendte kommunikationsform;
 • om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i givet fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;
 • den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere og, hvis han ønsker det, hente de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen alle de andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk, og på hvilke sprog aftalen kan indgås;
 • de adfærdskodekser, som iværksætteren er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og
 • fjernkontraktens minimumsvarighed i tilfælde af en langfristet transaktion.
 • Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialetyper.


Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen ved forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de betingelser, der er knyttet til det

2.Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter kontrahenten straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe iværksætteren ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren træde tilbage fra aftalen.


3.Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer kontrahenten passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal kontrahenten overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.


4.Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - undersøge forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå kontrakten, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning med begrundelse for afslaget eller under særlige betingelser for dens gennemførelse.


5.iværksætteren skal give forbrugeren følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares på en tilgængelig måde af forbrugeren på en varig databærer:


6.adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive sin klage;


7.betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten

8. oplysninger om eksisterende garantier og eftersalgsservice


9.de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren inden aftalens indgåelse


10.betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis den er indgået for en periode på over et år eller på ubestemt tid


11.i tilfælde af en langfristet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.


12.Hver aftale indgås under den opsættende betingelse, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.


Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:


1.Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden at angive nogen grund inden for 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget og meddelt leverandøren, har modtaget produktet.


2.I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at afgøre, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til leverandøren med alt det leverede tilbehør og - så vidt muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare anvisninger, som leverandøren har givet ham.


3.Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette leverandøren inden 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse herom ved hjælp af standardformularen eller på en anden måde, f.eks. via e-mail. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at han har returneret de leverede varer rettidigt, f.eks. ved at fremlægge bevis for forsendelsen.


4.Hvis kunden ved udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt, at han har til hensigt at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller hvis han ikke har returneret produktet til leverandøren, anses købet for at være indgået.

 

I tilfælde af levering af tjenesteydelser :

1.i tilfælde af levering af tjenesteydelser har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden begrundelse inden for en periode på mindst 14 dage fra datoen for aftalens indgåelse.

2.For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren følge de rimelige og klare anvisninger, som leverandøren har givet ham i forbindelse med tilbuddet og/eller senest ved leveringen.


Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

1.Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af varerne højst afholdes af forbrugeren.


2.Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal entreprenøren tilbagebetale dette beløb hurtigst muligt og senest 14 dage efter fortrydelsen. Forudsætningen er, at varerne allerede er blevet returneret til onlinehandleren, eller at der kan fremlægges afgørende beviser for den fuldstændige returnering. Tilbagebetalingen skal ske med samme betalingsmiddel som det, forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer et andet betalingsmiddel.

3.I tilfælde af beskadigelse af varerne som følge af forkert håndtering fra forbrugerens side er forbrugeren ansvarlig for varernes værdiforringelse.


4.forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for produktets værdiforringelse, hvis iværksætteren ikke har givet alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven vedrørende fortrydelsesretten; dette skal ske inden indgåelsen af købsaftalen.


Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

1.Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for de produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide inden kontraktens indgåelse.

2.Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter :

3.som er fremstillet af entreprenøren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer ;

4.som klart er af personlig karakter;

5.som på grund af deres art ikke kan returneres;

6.som kan forringes eller ældes hurtigt;

7.hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;

8.for aviser og tidsskrifter i løs vægt;

9.for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

10.for hygiejneartikler, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

11.udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester :

12.i forbindelse med indkvarterings-, transport-, restaurations- eller fritidstjenester, som skal leveres på en bestemt dag eller i et bestemt tidsrum;

13.hvis leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;

14.som vedrører væddemål og lotterier.


Artikel 9 - Prisen

1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, undtagen i tilfælde af en prisændring som følge af en ændring af momssatserne.


2. Uanset det foregående stykke kan kontrahenten tilbyde variable priser for produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som kontrahenten ikke har indflydelse på. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at de anførte priser er vejledende, skal anføres i tilbuddet.


3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovmæssige eller reguleringsmæssige bestemmelser.


4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis entreprenøren har fastsat dem og :


5.de følger af lovbestemmelser, eller


6. forbrugeren har ret til at træde tilbage fra aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.


7. De priser, der er angivet i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.


8. Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og skrivefejl. I tilfælde af tryk- eller satsfejl er leverandøren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.Artikel 10 - Overholdelse og garanti

Kontrahenten garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt de lovmæssige og/eller anvendelige bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer leverandøren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

 

2.en garanti, der gives af kontrahenten, producenten eller importøren, påvirker ikke de juridiske rettigheder og retsmidler, som forbrugeren kan have over for kontrahenten på grundlag af aftalen.


3.Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal skriftligt anmeldes til leverandøren senest 2 måneder efter leveringen. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ny stand.


4.Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Kontrahenten er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til den enkelte anvendelse hos forbrugeren eller for nogen form for rådgivning om produkternes anvendelse eller anvendelse.


5.Garantien gælder ikke, hvis :


 • forbrugeren har selv repareret og/eller forarbejdet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller forarbejdet af en tredjepart;
 • de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller er blevet behandlet på anden måde uagtsomt eller i strid med kontrahentens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;
 • Manglen skyldes helt eller delvist de regler, som staten har vedtaget eller vil vedtage med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

 


Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. Kontrahenten skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om tjenesteydelser.

 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

 3. Under hensyntagen til bestemmelserne i stk. 4 i denne artikel skal virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt og senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan opfyldes, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at træde tilbage fra aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til nogen form for erstatning.

 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af de angivne leveringstider. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.

 5. i tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 3 i denne artikel skal iværksætteren tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt og senest 14 dage efter opsigelsen.

 6. Hvis levering af et bestilt produkt er umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest på leveringstidspunktet skal det klart og forståeligt angives, at der vil blive leveret en erstatningsvare. I tilfælde af erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved eventuel returnering afholdes af iværksætteren.

 7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne bæres af kontrahenten indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller til en forud udpeget repræsentant, som kontrahenten kender, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 12 - Løbende tjenester: Varighed, opsigelse og fornyelse annullering

Forbrugeren kan opsige en tidsubegrænset aftale om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser ved at overholde de aftalte regler om opsigelse med et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den faste periode i overensstemmelse med de aftalte regler om opsigelse og med mindst en måneds varsel.


Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er omhandlet i de foregående stykker kan opsiges når som helst og er ikke begrænset til at blive opsagt på en bestemt dato eller i en bestemt periode;


afsluttes på mindst samme måde, som han afsluttede dem


altid opsige kontrakten med samme opsigelsesvarsel, som kontrahenten har fastsat for sig selv.

Udvidelse

 

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som vedrører regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser stiltiende forlænges med en periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren gør indsigelse mod en sådan forlængelse.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med højst en måneds varsel og højst tre måneders varsel, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men ikke månedlig levering af dagblade, aviser og ugeblade.

En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade, nyhedsaviser og ugeblade og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og opsiges automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

 

Kære

 

Hvis en aftale har en løbetid på over et år, kan forbrugeren til enhver tid efter udløbet af et år opsige aftalen med højst en måneds varsel, medmindre rimelighed og rimelighed udelukker en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal beløb, som forbrugeren skylder, betales senest syv arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede fortrydelsesperiode. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe, når forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

2.forbrugeren er forpligtet til straks at underrette kontrahenten om eventuelle ukorrektheder i de afgivne eller overførte betalingsdata.

3.I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side er entreprenøren berettiget til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som er meddelt forbrugeren på forhånd.Artikel 14 - Klageprocedure

1.Kontrahenten har en tilstrækkelig velformidlet klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

2.Reklamationer vedrørende aftalens udførelse skal beskrives fuldstændigt og tydeligt over for entreprenøren senest 2 måneder efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

3.Klager, der indgives til kontrahenten, behandles inden for 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en længere behandlingstid, svarer kontrahenten inden for 14-dagesperioden med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

4.Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, vil en tvist blive forelagt tvistbilæggelsesproceduren.

5.I tilfælde af en klage skal forbrugeren først henvende sig til entreprenøren. Det er også muligt at indgive en klage via den europæiske platform for klager (http://ec.europa.eu/odr).

6.en klage suspenderer ikke kontrahentens forpligtelser, medmindre kontrahenten skriftligt meddeler andet.

7.Hvis leverandøren finder en reklamation berettiget, erstatter eller reparerer han efter eget skøn gratis de leverede produkter.Artikel 15 - Tvister

1.Kun nederlandsk lov finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på. Dette gælder også, hvis forbrugeren er bosiddende i udlandet.

2.Den wieneriske købelov finder ikke anvendelse.Artikel 16 - Supplerende eller fravigende bestemmelser

Eventuelle supplerende eller afvigende bestemmelser til disse almindelige forretningsbetingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal være skriftlige eller opbevares på en sådan måde, at de er tilgængelige for forbrugeren på et varigt datamedie.